සාදරයෙන් පිළිගනිමු

- ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, 1946 අංක 13 දරන නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ පිහිටුවන ලද නගර හා ග්‍රාම නිර්මාණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තිකයා විය. ජාතික භෞතික නිර්මාණ ප්‍රතිපත්තිය සහ ජාතික භෞතික සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම පිණිස මුල් ප්‍රඥප්තියේ විධිවිධානවල විෂයපථය පුළුල් කරමින් 2000 අංක 49 දරන පනත මගින් ආඥාපනත සංශෝධනය කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තුවේ නාමය වෙනස් වූයේ ඒ අනුවය.

තව කියවන්න

නවතම පුවත්

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම 2048 සදහා අදහස් ලබා ගැනීම

ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රත...

          භාගත කරන්න    සහ ඔබේ අදහස් ඊ - තැපෑල වෙත යොමු කරන්න This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view...

ජාතික භෞතික සැලසුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිය ජනපතිට පිළිගන්වයි.

ජාතික භෞතික සැලසුම්කරණ ප්...

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය හා සැලැස්ම 2048 , 2023.06.17 දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදි ගරු ජනාධිපති තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් රැස්වුණු ජාතික භෞතික සැලසුම් සභාව...

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - May - 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - April- 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගාමිණී හේවගේ මහතා විසින් ජාතික භෞතික සැලැස්ම ගරු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර...

යාවත්කාලීන කරන ලද ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය සහ සැලැස්ම - 2048 ගරු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩබ්ලියු.එස්...

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - March- 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - February- 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - January - 2023

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

Monthly e-newspaper issued by the Media Unit of the Ministry of Urban Development and Housing - December 2022

Monthly e-newspaper issue...

                             DOWNLOAD

ප්‍රසම්පාදන සටහන්

විශේෂ ව්‍යාපෘති

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ලෝලුගස්වැව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් අනුරාධපුර අළුත්නුවර ප්‍රදේශයේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදුකිරීම සහ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි...

අදාළ සංවිධාන