பெயர் பதவி அலுவலக எண். தொலைநகல் எண். அலைபேசி எண். மின்னஞ்சல் முகவரி
Mr. Gamini Hewage Director General 011-2872046 011-2872046 077-7308008 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
- Additional Director General(Planning) - - - -
Eng. Mr. C.Kularathne Additional Director General(Implementation) (Actg.) 011-2872051 - 071-8029048 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

இயக்குனர்கள்

பெயர் பதவி அலுவலக எண். அலைபேசி எண். மின்னஞ்சல் முகவரி
Ms. R. M. Darshana Ranasinghe Director(administration) 011-2872054    
Ms. A.L.D.Kumari Director(Finance) 011-2872050 071-1531175 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Eng. Mr. C.Kularathne Director(Engineering) 011-2872051   071-8029048 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Archt. Mr. Thilak Rathnayeke Director(Architecture) 011-2867331 071-4489276 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Ms. Sujani Yasarathna Chief Internal Auditor 011-2872050 0718-063537  
- Director(Research) - - -
- Director(Regional planning) - - -
- Director(Local planning) - - -

துணை / உதவி இயக்குநர்கள்

பெயர் பதவி அலுவலக எண். அலைபேசி எண். மின்னஞ்சல் முகவரி
Archt. Mr. Champaka Bandaranayake Assistant Director(Architecture) 011-2872057 077-3665576 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Ms.W.N.Shiromi Perera Legal Officer 011-2887163 076-6830397 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Archt. Ms. Priyani Athuraliya Assistant Director(Architecture) 011-2872057 071-8152306 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Eng. Ms. Dimali Rathnayaka Assistant Director(Engineering) 011-2872055 071-4982305 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Eng. Mr. M.M.L. Premachandra  Assistant Director (Engineering)  011-2872055    
Ms. H. M. Viraji Assistant Director (administration)    071-299414  
Mr.S.C.Athukorala Assistant Director (C.U)/ Drawing Office Administrator (Sri Lanka Technical Service) 011-2872058 070-2250300 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Ms. M.G.A.S Ranasinghe Assistant Director (C.U)/ Chief Inspector (SLTS Supra) 011-2872055 077-3989194 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Plnr.(Dr.) Mr. D.S.N.Samaratunge Assistant Director(C.U)   011-2872048 071-4426656 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.