பணிப்பாளர் நாயகம்

dg

திரு காமினி ஹேவகே
பணிப்பாளர் நாயகம்

   

மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்

none
மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
adg
பொறியிலாளர் சி. குலரத்ன

மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (அமுலாக்கல்) (பதிற் கடமை)

பணிப்பாளர்கள்

    dir fin
திருமதி ஏ.எல்.டீ.குமாரி

பணிப்பாளர் (நிதி)
adg பொறியிலாளர் சி. குலரத்ன
பணிப்பாளர் (பொறியியல்)
dir arch கட்டிடக்கலைஞர் திலக் ரத்நாயக்க
பணிப்பாளர் (கட்டிடக்கலை)
cia செல்வி சுஜானி யசரத்ன
பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்
none பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
none பணிப்பாளர் (பிராந்திய திட்டமிடல்) none பணிப்பாளர் (உள்ளூர் திட்டமிடல்)
none பணிப்பாளர் இணைப்பாக்கம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல்    

பிரதி / உதவிப் பணிப்பாளர்கள்

 

 

ad priyani  கட்டிடக்கலைஞர் பிறியானி அத்துரலியே
உதவிப் பணிப்பாளர் (கட்டிடக்கலை)
assi dir eng பொறியியலாளர் டிமாலி ரத்நாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்)
lahiru பொறியிலாளர் எம்.எம்.எல்.பிரேமசந்திர
உதவிப் பணிப்பாளர் (பொறியியல்)
ad chandana திரு எஸ்.சி.அதுகோரல
Aஉதவிப் பணிப்பாளர் (ஊ.ரு) வரைதல் அலுவலக நிர்வாகி
ad apsara திருமதி எம்.ஜி.ஏ.எஸ்.ரணசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (ஊ.ரு) பிரதம பரிசோதகர் (ளுடுவுளு அதிசிறப்பு)
ad sumith திட்டமிடுநர் (கலாநிதி)டீ.எஸ்.என்.சமரதுங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (ஊ.ரு)

திட்டமிடல் அணி

plnr nilika
திட்டமிடுநர் ஏ.பி.என்.நாலிகா பட்டுவத்தே

திட்டமிடுநர் ஏ.யு.ஜயவர்தன
திருமதி. அஜந்தா திசாநாயக்க திட்டமிடுநர் பீ.சி.கே.விக்கிரமசிங்க
plnr chathurangani திருமதி. சதுராங்கனி அமரசேகர ad sumith திட்டமிடுநர் (கலாநிதி) டீ.எஸ்.என்.சமரதுங்க
neel திரு ஜி.எம்.என்.எஸ். கஜநாயக்க chamila திட்டமிடுநர் எச்.எல்.சமிலா
janitha திட்டமிடுநர் ஜே.ஆர்.டப்ளியு.பொன்னம்பெரும plnr jayanayake திட்டமிடுநர் கே.ஏ.ஐ.டி.ஜயநாயக்க
plnr shanika திட்டமிடுநர் எல்.எச்.சானிக்கா டில்ஹானி கட்டிடக்கலைஞர் லசந்தி அமரசேகர
plnr piyas திட்டமிடுநர் எம்.ஏ.எம். பியாஸ் plnr gayani திட்டமிடுநர் எம்.டீ.ஜி.எம்.சிறிவர்தன
செல்வி மாதவி பண்டிதரத்ன plnr nawodya திட்டமிடுநர் என்.எம்.என்.ஜி.நவரத்ன
plnr nilani திட்டமிடுநர் நிலானி எதிரிசிங்க plnr nuwanthi திட்டமிடுநர் நுவந்திகா ரணவீர
திட்டமிடுநர் பி.எம்.கே.ஆர்.அபேரத்ன திட்டமிடுநர் ஆர்.எம்.அனுசா குசும்
திட்டமிடுநர் ஆர்.எம்.என்.எம்.ராஜபக்ஷ plnr thushani திட்டமிடுநர் விதாரண துசானி
plnr sonali திட்டமிடுநர் யு.எல்.டீ. சொனாலி டிலங்கா plnr upesha திட்டமிடுநர் உபேக்கா டீ. கோட்டகே
plnr lasantha திட்டமிடுநர் டப்ளியு.எல்.ஆர்.அமரதுங்க    

ஏனைய பணியாட் தொகுதியினர்


திருமதி.எல்;.கே.நிரோசினி
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதிற் கடமை) ஆளுழு
ito
திருமதி டீ.விந்தியா ஹெசானி திசாநாயக்க
தகவல் தொழில்நுட்ப அதிகாரி
ajantha திருமதி ஜி.எச்.ஈ.எம்.ஏ.மொலகொட
வரைதல் அலுவலக நிர்வாகி
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை)
திருமதி என்.எல்கிரியே
ஆவண வரைவாளர்;
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை- தரம் I)
திருமதி எ.ஜி.ரேனுகா குமாரி
ஆவண வரைவாளர்
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை- தரம் I)
செல்வி கே.டீ.எச்.தம்மிகா நயனா த சில்வா
ஆவண வரைவாளர்
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை- தரம் I)
திருமதி போஜானி கம்புறுவல
ஆவண வரைவாளர்
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை- தரம் I)
dilan திரு. கே. எல். டீ. ஆர். ஐ. தில்ஹான்
ஆவண வரைவாளர்
(இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவை)
எஸ்.எச்.பதும்சா லக்மாலி
ஆவண வரைவாளர்
alwis செல்வி ஏ.ஆர்.கே.அல்விஸ்
ஆவண வரைவாளர்
ஆர்.ஏ.டீ.சி. த அல்விஸ்
பரிசோதகர் (SLTS)