ලිපිනය:
5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 11 2 077 180
ෆැක්ස්:
+94 2 872 061